Belangrijke begrippen privacy

 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).
   
 • Datalekken
  Bij een datalek komen persoonsgegevens in handen van mensen die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Bijvoorbeeld u ontvangt een brief van de gemeente die eigenlijk voor iemand anders is. Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In alle gevallen is het belangrijk dat zo snel mogelijk bekend wordt wat de oorzaak en het gevolg is van een datalek.
   
 • Verwerken
  Onder de noemer verwerken valt: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.