Privacy verklaring

Uw privacy

Hier vindt u informatie hoe de gemeente Wageningen en het Startpunt omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren daarin uw privacy. De gemeente houdt zich hierbij aan een aantal uitgangspunten. . Als inwoner heeft u verschillende rechten.  ten aanzien van uw privacy. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd.

AVG en wetgeving

De regels voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid waar de gemeente verantwoordelijk voor is, is vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en andere wetgeving, zoals onder andere de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente of het Startpunt hebben wij persoongegevens van u nodig. Deze gegevens geeft u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch aan ons. De gemeente heeft samen met het Startpunt veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente en het Startpunt zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Het gaat om de volgende gegevens:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarvoor is dat nodig?

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dit zijn persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen. De gegevens doen een inbreuk op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • seksuele geaardheid
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • ras

Verzoek indienen

Als inwoners heeft u een aantal rechten  . Om gebruik te kunnen maken van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen. Binnen vier weken krijgt u bericht wat er met het verzoek gebeurt. Volgt de gemeente het verzoek niet op? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als u een verzoek indient bij de gemeente, is legitimatie noodzakelijk. Stuur daarom een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee met uw verzoek. Het identiteitsbewijs dient nog minimaal één maand geldig te zijn. Om uw privacy te beschermen, dient u uw pasfoto, nationaliteit en BSN nummer af te schermen. Stuur uw brief naar: Gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Of stuur een e-mail naar privacy@wageningen.nl 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft ten aanzien van de gemeente of het Startpunt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die voor een andere persoon bestemd zijn? Dan is er misschien sprake van een datalek . Wij vragen u dan het volgende te doen:

Ontwikkelingen

In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Register van Verwerkingsactiviteiten

De gemeente Wageningen heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen. In dit register beschrijft de gemeente onder andere welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welk doel zij dit doet.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Wageningen heeft twee Functionarissen Gegevensbescherming in dienst om er voor te zorgen dat de gemeente goed met persoonsgegevens omgaat. Komt u er niet uit met de gemeente of heeft u vragen betreffende uw privacy? Stuur dan een bericht aan onze Functionarissen Gegevensbescherming via FG@wageningen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer algemene informatie over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.