Respijtzorg

Respijtzorg betekent vervangende zorg. De mantelzorger wordt dan tijdelijk vervangen door iemand anders die de zorgtaken overneemt. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf om te ontspannen. Hierdoor kunnen zij de zorg voor een dierbare beter volhouden.

Waarom is respijtzorg belangrijk?

Mantelzorgen doe je vaak voor een lange tijd en soms ook 24 uur per dag. Dat kan soms heel zwaar zijn en veel van de mantelzorger vragen, zowel mentaal maar ook lichamelijk. Om dat vol te blijven houden, is tijd voor ontspanning noodzakelijk. De mantelzorger kan dan dingen doen die hij leuk vindt, of waar hij normaal niet aan toekomt. Een mantelzorger kan dit alleen doen, als de zorg dan goed overgedragen en geregeld is.

Vormen van respijtzorg

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Het is afhankelijk van de persoonlijke situatie welke vorm van respijtzorg passend is. Hierover vindt altijd een gesprek plaats. Het kan bijvoorbeeld gaan om logeeropvang of dagopvang. Respijtzorg kan ook in de thuissituatie worden ingezet. Bijvoorbeeld er komt iemand thuis zodat de mantelzorger een middag weg kan. Respijtzorg kan zowel door vrijwilligers als beroepskrachten worden uitgevoerd. Het kan af en toe worden verleend maar het kan ook structureel zijn.

Financiering

Als het gaat om vrijwillige respijtzorg, dan zijn daar vaak geen kosten aan verbonden. Vanuit de zorgverzekeringswet worden ook diverse vormen van respijtzorg vergoed. Dit is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. U kunt dit informeren bij uw zorgverzekeraar. Respijtzorg wordt ook vanuit de de Wet langdurige zorg (WLZ) de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdwet vergoed. Vaak dient u wel een eigen bijdrage te betalen die inkomensafhankelijk is. Informeer hiervoor bij het Startpunt en mantelzorg Wageningen naar de mogelijkheden voor uw situatie.

 

Zoeken