Uw privacy

De gemeente Wageningen en het Startpunt willen integrale en effectieve ondersteuning bieden aan haar inwoners bij vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn. Ondersteuning die aanvullend is op de eigen mogelijkheden van de inwoner en zijn (of haar) netwerk.

Ondersteuning als inwoners zichzelf melden, en ook proactief op basis van signalen dat ondersteuning noodzakelijk is. Leidraad voor de gemeente Wageningen en het Startpunt bij de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) en de privacywetgeving.

Wanneer en waarom worden uw gegevens verwerkt?

Op het moment dat u zich bij het Startpunt meldt met een hulpvraag in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkeling of Jeugdwet hebben wij enkele gegevens van u nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. Vanaf dat moment tot het moment dat u geholpen bent en u zelfstandig verder kunt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat uw gegevens door ons vastgelegd, opgevraagd, verbeterd en uitgewisseld als dit noodzakelijk is. Wij proberen daarnaast om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, met zo min mogelijk gegevens.

Uw rechten als betrokkene

Wanneer wij over uw persoonsgegevens beschikken heeft u de volgende rechten:

  • Inzage en afschrift 

Iedere inwoner, die tenminste 16 jaar oud is én in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens. Andere derden mogen deze gegevens niet inzien. Als het om een jeugddossier gaat, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger en/of een jeugdige van minimaal 12 jaar (en in staat tot waardering van zijn belangen) inzage in het dossier krijgen.

  • Correctie en vernietiging 

Op het moment dat het Startpunt en de gemeente Wageningen (persoons)gegevens van u verwerkt, heeft u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen. Dit verzoek betreft het verbeteren, aanvullen, het verwijderen van deze gegevens wanneer de gegevens onjuist zijn. Of  niet in het dossier thuis horen omdat het niet op uw hulpvraag van toepassing is of in strijd met de wet is verwerkt.

In uw verzoek geeft u aan wat er gewijzigd moet worden en de reden waarom.

Eigen verklaring

Bent u het niet eens met het oordeel dat er over u gegevens zijn vastgelegd of is er een verschil van mening over de juistheid van informatie. U kunt dan een verzoek doen om een eigen verklaring toe te voegen aan uw dossier.

Hoe dien ik een verzoek in?

 Door een schriftelijke aanvraag in te dienen en te sturen naar:

  • Gemeente Wageningen
  • T.a.v. afdeling Samenleving
  • Postbus 1
  • 6700 AA Wageningen

Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan u doorgegeven.

Meer informatie

Voor meer over de Wbp kunt u terecht op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl .

 

Zoeken